CKZiU w Lublińcu

Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Lublińcu
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE i Technikum nr 5 im. prof. Z. Religi
Celem  działalności szkół dla młodzieży jest połączenie nauczania, zgodnego z podstawą  programową oraz alternatywnego spojrzenia na naukę. Chcemy wykształcić u  naszych uczniów - przede wszystkim - umiejętności, które są niezbędne  do sprawnego i mądrego poruszania się w wielu obszarach życia zawodowego  i osobistego. Kładziemy nacisk na efektywne sposoby kształcenia poprzez  rozwijanie zdolności poznawczych, takich jak: pamięć, uwaga i  twórczość. Każdy uczeń jest dla nas kimś wyjątkowym, dlatego staramy się  wspierać go we wszechstronnym rozwoju.  
Poza  zajęciami obowiązkowymi, dla każdej klasy powstał pakiet zajęć  rozwijających tematykę, określoną w koncepcji danego profilu. Nasi  uczniowie mają, ponadto, możliwość korzystania z indywidualnych zajęć z  doradcą zawodowym oraz trenerami rozwoju osobistego, którzy wspierają  pracę pedagoga szkolnego. Szkoła może poszczycić się bogatą bazą  dydaktyczną a wkrótce także nowym, nowoczesnym budynkiem. Niewątpliwym  atutem naszej szkoły jest fakt, iż zarówno liceum jak i technikum jako  jednostki, wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w Lublińcu, stwarzają możliwość zdobycia dodatkowych  kwalifikacji, potwierdzonych certyfikatami w języku polskim i  angielskim, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, jeszcze podczas  nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla Dorosłych im. prof. Z. Religi
.... to ciekawa propozycja dalszego kształcenia i rozwijania się z możliwością uzyskania wykształcenia średniego, czy matury, a nawet podjęcia studiów wyższych.
Liceum dla dorosłych, to szkoła zaoczna, która pozwoli Ci pracować i zdobywać wykształcenie, bez zmian w swoim trybie życia. Nauka jest bezpłatna i bez egzaminów wstępnych w przyjaznych warunkach, z profesjonalną kadrą.
W liceum prowadzimy zajęcia zgodnie z podstawami programowymi MEN, ponieważ jesteśmy szkołą publiczną
Zdobywana wiedza obejmuje obszar przedmiotów ogólnych, takich jak : język polski, matematyka, fizyka, języki obce i inne. Kończąc liceum, możesz zdobyć zawód rozpoczynając dalsze  kształcenie w naszej szkole policealnej lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.  Pamiętaj, że zdobywając średnie wykształcenie, jesteś większą konkurencją na rynku pracy, a dodatkowym Twoim atutem jest poczucie własnej wartości.

SZKOŁA POLICEALNA nr 1 im. prof. Z. Religi
....to szkoła pełna perspektyw na przyszłość, która w krótkim czasie kształcenia pozwoli Ci na przygotowanie merytoryczne i praktyczne w wybranym zawodzie. Odbywając naukę w szkole policealnej, stajesz się partnerem przyszłego pracodawcy i dajesz wyzwanie rynkom pracy. Umiejętności, które rozwiniesz z obszaru komunikacji interpersonalnych, kompetencji kluczowych oraz umiejętności praktycznych pozwolą Ci na pracę, która będzie nie tylko zawodem, ale i pasją. Kształcenie w szkole policealnej, daje również inne możliwości, min. dalsze doskonalenie na dowolnych kierunkach studiów, kontynuowanie podjętej pracy, czy rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Do szkoły policealnej możesz zapisać się po 3 latach nauki w liceum ogólnokształcącym, 4 latach technikum lub ukończeniu liceum dla dorosłych. Podejmując naukę nie musisz mieć zdanej matury. Szkoła jest BEZPŁATNA !!!
Kierunki, które na CIEBIE czekają to :  
• technik masażysta,
• opiekun medyczny,
• higienistka stomatologiczna,
• opiekun w domu pomocy społecznej,
• opiekun osoby starszej,
• elektroradiolog,
• opiekunka dziecięca,
• terapeuta zajęciowy,
• technik bezpieczeństwa i higieny pracy.


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
KSZTAŁCENIE BEZPŁATNE!
....to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych w CKZiU w Lublińcu prowadzona w nowoczesnej formie z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.
Nie masz jeszcze ukończonej szkoły średniej, a chciałbyś uczyć się zawodu na wybranym kierunku zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych lub ich zmianę.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kursy kwalifikacyjne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu prowadzone będą w sposób komplementarny łącząc tradycyjne metody nauczania z  realizowanym przez Internet nauczaniem  za pomocą  platformy Moodle w zakresie zajęć teoretycznycznych. Uczestnikami kwalifikacyjnego kursu zawodowego mogą być osoby  posiadające ukończone 18 lat oraz wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne lub średnie lub wyższe.
Nauczanie stacjinarne na kursie odbywać się będzie w formie zaocznej - zjazdy weekendowe co najmniej 2 w miesiącu.
Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Suplement do świadectwa w języku angielskim (wydawany przez okręgową komisję egzaminacyjną) jest pomocny przy szukaniu pracy zagranicą. Dyplom Technika  potwierdzający kwalifikacje zawodowe można uzyskać mając wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w zawodzie np.  technik usług kosmetycznych (k1 i k2).
Trwa rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe w CKZiU w Lublińcu w zawodach:
1. technik usług kosmetycznych
2. technik ochrony fizycznej osób i mienia
3. technik elektryk
4. technik rachunkowości  
5. opiekun medyczny
6. rolnik
7. cukiernik
8. piekarz
9. krawiec
i w innych zawodach wynikających z potrzeb środowiska lokalnego

... bo tutaj Jesteś w Centrum,  swojego rozwoju pasji kreatywnościprofesjonalizmu SUKCESU

Nasze Certyfikaty
NASZ PATRON
Zbigniew Religa (1938 - 2009),
polski kardiochirurg, polityk. Studia w Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 70. i 80. odbywał staże naukowe w Stanach Zjednoczonych, opracował własną metodę operacji pacjentów cierpiących na hipoplazję lewej komory serca.
W 1985 pierwszy w Polsce przeprowadził udaną transplantację (przeszczepianie) serca. Kierownik Katedry Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach i Kliniki Kardiochirurgii w Zabrzu. W 2001 przeprowadził pierwszy w Polsce zabieg wstrzyknięcia do serca preparatu powodującego powstawanie nowych naczyń krwionośnych.
Senator II kadencji Senatu z ramienia Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, od stycznia do listopada 1994 prezes tego ugrupowania. 1995 przewodniczący partii Republikanie. Od 2001 senator z ramienia komitetu - Blok Senat 2001, 2002 wiceprzewodniczący Rady Politycznej Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W 2005 kandydat na prezydenta RP.
W latach 2005-2007 minister zdrowia w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Od 2007 do 2009 poseł VI kadencji, wyznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego na marszałka-seniora Sejmu. Kawaler Orderu Orła Białego.
Zmarł 8 marca 2009 w Warszawie.
HISTORIA SZKOŁY
Zasadnicza Szkoła Medyczna Psychiatrycznych Asystentek Pielęgniarskich Dla Pracujących
Zasadnicza Szkoła Medyczna Asystentek Pielęgniarstwa Ogólnego dla Pracujących (1961-1965)
Początki  kształcenia medycznego w Lublińcu związane są z założeniem Zasadniczej  Szkoły Medycznej Psychiatrycznych Asystentek Pielęgniarskich dla  Pracujących. Szkoła ta rozpoczęła swoją działalność w październiku 1961  Całe grono pedagogiczne odpowiedzialne było za organizację pracy  pozalekcyjnej uczniów, rozwój życia kulturalno – rozrywkowego młodzieży,  kształcenie wrażliwości estetycznej i nawyków kulturalnych, organizowanie imprez i uroczystości szkolnych.
W  1962 roku otwarto również Zasadniczą Szkołę Medyczną Asystentek  Pielęgniarstwa Ogólnego dla Pracujących. W ciągu istnienia Zasadniczej  Szkoły Medycznej ukończyło ją 81 asystentek pielęgniarstwa  psychiatrycznego oraz 25 asystentek pielęgniarstwa ogólnego .
Liceum Medyczne Pielęgniarstwa dla Pracujących
(1965 – 1970)
1  września 1965 roku zostało otwarte Liceum Medyczne Pielęgniarstwa dla  Pracujących. Głównym zadaniem szkoły było „umożliwienie pracującym  absolwentom zasadniczej szkoły medycznej lub innym osobom posiadającym  wykształcenie uznane za równorzędne (…) zdobycia średniego wykształcenia  zawodowego i ogólnego. Uczennice oprócz zajęć teoretycznych każdego  roku odbywały dwumiesięczne praktyki zawodowe, podczas których  doskonaliły swoje umiejętności.
Już  od samego początku istnienia szkoły można mówić o pracy dla środowiska.  To przyszłe asystentki uczyły się nieść pomoc chorym, a współpraca ze  szpitalem pomogła te cele realizować.
Medyczne Studium Zawodowe z Wydziałem Pielęgniarstwa Psychiatrycznego (1973 – 1977)
Od początki lat 70-tych szkoła nawiązała współpracę z jednostką wojskową stacjonującą w naszym mieście.
Która absolwentka nie pamięta wieczorków tanecznych, pierwszych zauroczeń, miłości, wylanych łez.
Przez długie lata wspólne dyskoteki sprawiały radość żołnierzom i naszym uczennicom.
No, może nieco mniej opiekującym się słuchaczkami nauczycielom
Lublinieckiej szkole będącej filią Zespołu Szkół Medycznych w Częstochowie(1977 – 1985)
         W latach 1977-1985 rozwija się współpraca ze środowiskiem. Nadal niektóre wieczory wypełniała muzyka i taniec.
    To kontynuacja dyskotek z żołnierzami, ale także nauczyciele i  uczniowie włączyli się w organizację dnia dziecka, festynów ale dzieci  pracowników służby zdrowia.
Organizowane były wspólne wyjazdy na wykopki. Prężnie zaczęło działać szkolne koło PCK.

Zespół Szkół Medycznych w Lublińcu samodzielną placówką edukacyjną (1985 – 2001)
Od  momentu powstania Liceum Medycznego zaczął działać wolontariat. Szkoła  nawiązała współpracę z Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych. Nasi  uczniowie nieśli pomoc dzieciom ze szkoły specjalnej- organizując  wspólne spotkania, zabawy, przygotowując drobne upominki i poczęstunki.
Zaczęliśmy  współpracę z DPS „Zameczek” od samego początku jego powstania.  Wolontariusze wiele godzin spędzali z podopiecznymi, wywołując na ich  twarzach uśmiech. Współpraca ta traw do dziś! Pomagaliśmy w świetlicy  środowiskowej „Mrowisko”, nawiązaliśmy współpracę z Domem Dziennego  Pobytu i oddziałem dziecięcym tutejszego szpitala.
Ale także jako szkoła medyczna zaczęliśmy promocję zdrowia w różnych palcówkach oświatowo – wychowawczych.
Zaowocowało to trwającą do dziś współpracą.
Wraz  pojawieniem się nowego kierunku opiekunka dziecięca- poszerzył się  zakres naszych działań. Nawiązaliśmy współpracę z lublinieckimi  przedszkolami i żłobkiem.
Uczniowie  chętnie pracowali nad scenariuszami przedstawień dla dzieci, które nie  tylko bawiły i sprawiały radość milusińskim, ale także promowały  zdrowie.
Wychodziliśmy  także do Zakładu karnego dla kobiet. Przygotowując program z okazji  Wigilii, ale także takie, które pokazywały świat wartości- skłaniając do  refleksji. Były to trudne spotkania, ale przynoszące nam wiele  satysfakcji.
Nasza  współpraca trwa nadal! Teraz już nie tylko my odwiedzamy Zakład Karny.  Również do nas przychodzą osadzone, by przedstawić własne programy  artystyczne, bardzo głębokie, poruszające - bo prawdziwe, mówiące o  poszukiwaniu dobra, prawdy, o próbach wydostania się z upadku.
W  tym czasie nawiązaliśmy także współpracę z „Domem dziecka” w Ciasnej.  Pierwsze odwiedziny wychowanków były z okazji „Mikołajek”
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu (2002 – 2012)
Od  2002 wprowadzono innowacyjne formy współpracy z rodzicami.  Przygotowujemy przedstawienia, ukazujące trudne problemy młodzieży, ich  relacje z rówieśnikami i rodziną. Zapraszamy do dyskusji, wspólnie  omawiamy i poszukujemy przyczyn trudności w nauce itp.
To  także czas kolejnych inicjatyw – organizowaliśmy z pełnym rozmachem  olimpiadę dla osób sprawnych inaczej, happening „Dzień bez papierosa”.  Włączyliśmy się w dzieło „Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomoc”
Szkoła także zajęła się zdobywaniem umiejętności dyskutowaniem podczas pierwszych szkolnych debat.
Uczyliśmy  także jak zdrowo i prawidłowo się odżywiać. Pomagaliśmy osobom  przebywającym w DPS Kombatant, prowadząc pogadanki i pokazy dotyczące  obserwacji własnego ciała.
Farmaceuci uczyli jak korzystać z ziół.
Powstające nowe kierunki rozwijały współpracę ze środowiskiem.
W dalszym ciągu wolontariusze są obecni w DPS „Zameczek”. Włączamy się także w akcję „Szlachetna paczka”.
Wychodzimy do Zakładu Karnego dla Kobiet.
Promujemy zdrowie we wszystkich typach szkół i wielu przedszkolach na terenie miasta.
Zorganizowaliśmy  akcję „Stop Przemocy”, w którą włączyły się wszystkie szkoły  ponadgimnazjalne i Poradnia Psychologiczno – pedagogiczna.
W szkole odbywają się kolejne debaty, obchodzimy także „dzień wolontariatu”.
Współpracujemy  jeszcze z Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy  Społecznej, Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Klubem AA „Nadzieja” i  innymi instytucjami na terenie miasta
Włączamy się w podejmowane przez nich inicjatywy, które służą pomaganiu drugiemu człowiekowi.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - CKZiU (od 19.10.2012r.)
Powstanie Centrum stawia przed mim zadania:  
kształcenie w szkołach dla młodzieży,
kształcenie w szkołach dla dorosłych,
organizowanie i prowadzenie praktycznej nauki zawodu, w tym praktyk zawodowych,
kształcenie w formach pozaszkolnych: kursy z zakresu poszczególnych kwalifikacji zawodowych,
organizowanie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego,
dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników,
przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
realizacja zadań z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego.
Szkoła kontynułuje działalność na rzecz srodowisko i drugiego czlowieka, stawia na rozwój zainteresowań, kształtowanie osobowości młodego człowieka
DYREKTORZY
Danuta Galewska (1961-1963)
 • Zasadnicza Szkoła Medyczna Psychiatrycznych Asystentek Pielęgniarskich Dla Pracujących
 • Zasadnicza Szkoła Medyczna Asystentek Pielęgniarstwa Ogólnego dla Pracujących
Elżbieta Gaweł (1963 – 1970)
 • Zasadnicza Szkoła Medyczna Psychiatrycznych Asystentek Pielęgniarskich Dla Pracujących
 • Zasadnicza Szkoła Medyczna Asystentek Pielęgniarstwa Ogólnego dla Pracujących
 • Liceum Medyczne Pielęgniarstwa Dla Pracujących
Teresa Siczek (1973 – 1977)
 • Medyczne Studium Zawodowe,
 • Wydział Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
Krystyna Biskup (1977 – 1982)
 • Zespół Szkół Medycznych – Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie
Halina Piskorska (1982-1985)
 • Zespół Szkół Medycznych – Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie
 • Zespół Szkół Medycznych
Genowefa Wojciechowska (1985 – 1988)
 • Zespół Szkół Medycznych
Wiesława Stawecka (1988 – 1997)
 • Zespół Szkół Medycznych
Genowefa Maniura (1997 – 2003)
 • Zespół Szkół Medycznych
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych
Teresa Wączek (2004 – 2008)
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych
Irena Bonk (2008 - 2017)
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ( od 19.10.2012r.)
Katarzyna Dworok (2017-2022)
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Barbara Kemska-Guga (od 2022)
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Kontakt

poniedziałek - piatek 7:30 - 15:30


782958313,  


34 351 14 36


sekretariat@ckziulubliniec.pl

42-700 Lubliniec,
ul. Grunwaldzka 48

telefony
sekretariat
34 351 14 36,      782 958 313,
kadry i BHP
34 351 14 36 wew 26
księgowość
34 351 14 36 wew 28
kierownik szkolenia praktycznego
34 351 14 36 wew 25
doradca zawodowy
34 351 14 36 wew 29
pedagog
34 351 14 36 wew 24
pedagog specjalny
34 351 14 36 wew 30
psycholog
34 351 14 36 wew 24
LOKALIZACJA I KONTAKT
Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48,
tel.  +48 34 351 14 36 , +48 782 958 313
sekretariat@ckziulubliniec.pl    

GODZINY PRZYJĘĆ PETENTÓW
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
ZAPRASZAMY NA:
© CKZiU. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści