PEDAGOG - CKZiU w Lublińcu

Przejdź do treści
PEDAGOG SZKOLNY
mgr Beata Stężała
SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI W LUBLIŃCU

     W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, pragniemy wspierać naszych uczniów w samokształceniu w domu i zachęcać do bezpośredniego kontaktu elektronicznego przy wykorzystaniu: dziennika elektronicznego, e-mailingu oraz pracy na Classroomach.
 W obecnej sytuacji pragnę zaprosić zarówno rodziców oraz uczniów naszej szkoły do komunikowania się ze szkolnym pedagogiem, za pomocą komunikatora w e-dzienniku, Classrooma oraz skrzynki mailowej: e-mail: pedagog@ckziulubliniec.pl  
Jeżeli macie Państwo pytania, sprawy, problemy napiszcie. Postaram się odpowiedzieć i pomóc w miarę obecnych możliwości.  

Dyżur pedagoga:
Poniedziałek:  10 55  - 11 40
Wtorek:                       -
Środa:             11 00  - 13 15
Czwartek:       11 40 - 15 10
Piątek:               8 00 - 11 30
 
Dodatkowo: kontakt za pomocą e-dziennika lub email: pedagog@ckziulubliniec.pl
Konsultacje indywidualne po wcześniejszym umówieniu
Życzę zdrowia
Zadania pedagoga szkolnego w świetle przepisów prawa
Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie  MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy  psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach.

Nadrzędnym  zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym  się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój  dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych,  opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.
  

Można wyróżnić 5 głównych zakresów zadań pedagoga szkolnego:
   I.  
Zadania ogólnowychowawcze:
(kontrola  obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami,  uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i  młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów,  rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży,  organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom)
   II.  
Profilaktyka wychowawcza
(diagnoza  zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie  działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja  wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących  profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych)
   III.  
Indywidualna opieka pedagogiczna.
(pomoc  uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w  trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w  razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do  poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy  przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom  niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w  stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także  dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w  szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta,  psychiatra).
   IV.  
Pomoc materialna.
(współpraca  z MOPR, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom,  rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej(dożywianie w  szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne,  stypendia szkolne), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin  zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział Rodzinny i Nieletnich).
   V.  
Orientacja zawodowa.
(m.  in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu, gromadzenie  materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego,  udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym, zajęcia z młodzieżą,  współpraca z instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym).
    
Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:
 • gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
 • gdy ktoś naruszy ich prawa;
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • gdy potrzebują pomocy i rady;
 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
 • gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.
Rodzice uczniów mogą oczekiwać:
-  pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:
 • trudności  w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania  przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią  psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń  szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka.
Nauczyciele mogą oczekiwać:
 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpracy  w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania  potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
 • wspierania  w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z  programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez  profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie  wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej  szkoły i zawodu);
 • wsparcia  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np.  indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi  różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarmi  przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym);
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.
LOKALIZACJA I KONTAKT
Lubliniec, ul. Grunwaldzka 48,
tel.  +48 34 351 14 36 , +48 782 958 313
sekretariat@ckziulubliniec.pl    

GODZINY PRZYJĘĆ PETENTÓW
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
ZAPRASZAMY NA:
© CKZiU. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści